Αίτηση για εισδοχή στα Προγράμματα Σπουδών

Σημείωση: Όλα τα πεδία με κόκκινο αστερίσκο πρέπει να συμπληρωθούν αναγκαστικά.
(Υποβάλλεται πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου με την εγγραφή. ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

----------------------------------
(ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ.)
Παρακαλούμε να καταγράψετε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία έχετε φοιτήσει ή φοιτάτε τώρα και τους τίτλους σπουδών που κατέχετε (ξεκινώντας από το ανώτερο ίδρυμα). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφα πιστοποιητικών, διπλωμάτων, πτυχίων, αναλυτικών βαθμολογιών ή άλλα επίσημα σχετικά έγγραφα.


5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Προαπαιτούμενο για αποφοίτους μη ελληνόφωνων σχολών Μέσης Εκπαίδευσης.)
Παρακαλούμε να υποβάλετε το/τα επίσημο/α πιστοποιητικό/ά επάρκειας στην ελληνική γλώσσα (π.χ. αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας ή IGCSE, GCSE, GCE Modern Greek).
6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Παρακαλούμε, εάν έχετε αποκτήσει, να υποβάλετε το/τα επίσημο/α πιστοποιητικό/ά επάρκειας σε ξένη γλώσσα.
7. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Παρακαλούμε να δηλώσετε οποιεσδήποτε άλλες εξετάσεις έχετε περάσει (π.χ. Βυζαντινής Μουσικής, κτλ.). Αντίγραφα των επίσημων αποτελεσμάτων θα πρέπει να υποβάλλονται μαζί με την αίτηση. Παρακαλούμε, επίσης, να δηλώσετε οποιεσδήποτε διακρίσεις έχετε λάβει, συνυποβάλλοντας τα σχετικά πιστοποιητικά.
8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη εργοδότηση να καταγράψετε την επαγγελματική σας εμπειρία με χρονολογική σειρά. Να αναφέρετε λεπτομέρειες για τυχόν εθελοντικές δραστηριότητες ή σεμινάρια κατάρτισης στα οποία έχετε συμμετάσχει.
9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Εάν έχετε οποιαδήποτε σωματική ή άλλη ειδική ανάγκη/ιατρική πάθηση η οποία ενδέχεται να απαιτεί ειδικές ρυθμίσεις ή εγκαταστάσεις, παρακαλούμε σημειώστε NAI/OXI στο σχετικό κουτί. Αν ναι, θα σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε ειδικό έντυπο που αφορά αιτητές με ειδικές ανάγκες. Η Σχολή ακολουθεί πολιτική σεβασμού σε άτομα με ειδικές ανάγκες και δεσμεύεται ότι δεν θα γίνουν διακρίσεις στη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησής σας. Τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν εμπιστευτικά από τα αρμόδια όργανα της Σχολής.
Εάν "NAI" παρακαλούμε όπως εξηγήσετε παρακάτω.
Παρακαλούμε να προσδιορίσετε πώς σκοπεύετε να χρηματοδοτήσετε τις σπουδές σας; Παρακαλούμε να αναφέρετε τον χορηγό ή άλλους πόρους χρηματοδότησης. Αιτήσεις που δεν θα προσδιορίζουν τη «Χρηματοδότηση των σπουδών σας» δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. (Δεν απαιτείται η παρουσίαση τραπεζικών στοιχείων.)
(Σημείωση: Σε περίπτωση που σας παραχωρηθεί θέση θα σας ζητηθεί να δώσετε την υπογραφή χορηγού σε ξεχωριστό έντυπο.)
Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτησή μου είναι πλήρεις και έγκυρες και δεν έχω παραλείψει οτιδήποτε σχετικό με την αίτηση. Με το παρόν έγγραφο δεσμεύομαι, εάν μου προσφερθεί θέση, να τηρώ τις αποφάσεις, τους κανόνες και τους κανονισμούς της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου, κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου σε αυτή. Αναλαμβάνω να πληρώνω όλα τα σχετικά δίδακτρα και τις άλλες οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη φοίτησή μου (π.χ. τέλη εγγραφής, πιστοποιητικών κ.λπ.). Δηλώνω με την παρούσα ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επίγνωση ένδειξη βουλήσεώς μου ότι εξουσιοδοτώ τη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου να επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού νόμου (Ν. 125(I)/2018) και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), Κανονισμός (EE) 2016/679 που έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018. Αντιλαμβάνομαι ότι η Σχολή θα φυλάσσει και θα χειρίζεται τα προσωπικά μου δεδομένα με εμπιστευτικότητα και δε θα τα αποκαλύψει σε τρίτους, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεσή μου.
Παρακαλούμε, προβείτε σε μια «Δήλωση Προσωπικού Ενδιαφέροντος» στην οποία να περιγράφετε και να αιτιολογείτε γιατί ζητάτε να φοιτήσετε στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου. Η δήλωση προσωπικού ενδιαφέροντος, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 500 λέξεις, πρέπει να εξηγεί γιατί ο/η υποψήφιος/α κάνει αίτηση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα [Θεολογία (4 έτη, Πτυχίο) ή Μεταπτυχιακό Ψυχολογίας)] της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου, τι ωφελήματα αναμένει να έχει και πώς το πρόγραμμα σχετίζεται με την ακαδημαϊκή και επαγγελματική του/της ανάπτυξη. Αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν τη «Δήλωση Προσωπικού Ενδιαφέροντος» δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.
Παρακαλούμε όπως υποβάλετε όλα τα πιστοποιητικά που αναφέρατε πιο πάνω
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 100 files.