Πολιτική Θ.Σ.Ε.Κ. για την έρευνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Θ.Σ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

H έρευνα αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, λειτουργίας και προσφοράς της Θ.Σ.Ε.Κ. Στόχος είναι αφενός τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού να είναι ερευνητικά ενεργά, να δημοσιεύουν πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σε ελληνόφωνα αλλά και ξενόγλωσσα έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, να εμπλέκονται σε ερευνητικά προγράμματα, να συμμετέχουν σε τοπικά και διεθνή συνέδρια, και να ενσωματώνουν την έρευνά τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και να ενθαρρύνουν και να εμπλέκουν τους φοιτητές στην έρευνα. Αφετέρου, η Θ.Σ.Ε.Κ. στοχεύει στη συνεργασία με τοπικούς και διεθνείς ερευνητικούς φορείς, στη δημιουργία νέας γνώσης, η οποία να είναι χρηστική στην κοινωνία, αλλά και στην ωρίμαση των ερευνητικών ικανοτήτων των φοιτητών της.  Προς επίτευξη των στόχων της η Θ.Σ.Ε.Κ. με την ίδρυση της έχει θεσμοθετημένο στον Κανονισμό της το Γραφείο Ερευνών και Διεθνών Σχέσεων (Research and International Relations Office – RIRO). Έχει, επίσης, καταρτιστεί Επιτροπή Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων (Research and International Relations Committee), η οποία συμβουλεύει και στηρίζει την επίτευξη των στόχων του Γραφείου και προωθεί την έρευνα ανάμεσα στο ακαδημαϊκό προσωπικό και τους φοιτητές της Σχολής. 

Εκτός από την έρευνα, τη διδασκαλία, την εδραίωση της διοικητικής υπόστασης που είναι οι τρεις κύριοι τομείς δραστηριότητας της Θ.Σ.Ε.Κ. στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, μία τέταρτη αποστολή της είναι και η παροχή ενημέρωσης, στήριξης και υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο. Η Θ.Σ.Ε.Κ. έχει κάνει έντονη την παρουσία της σ’ αυτόν τον τομέα. Η καθιέρωση του ετήσιου επιστημονικού συνεδρίου από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της και ο θεσμός του Πολιτιστικού Μεσημεριού αποσκοπεί στην επιστημονική, κοινωνική και πνευματική καλλιέργεια κυρίως των εκπαιδευτικών, αλλά και του κοινού και την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου.

Επιτροπή Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων 
Διευθυντής (Πρόεδρος) Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης 
Προϊσταμένη Γραφείου Ερευνών Δημοσιών και Διεθνών Σχέσεων  Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη 
Τρία μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης  
Μαρία Παύλου  
Ιωάννης Μπέκος 
Λειτουργός Γραφείου Ερευνών Δημοσιών και Διεθνών Σχέσεων Αναπληροί Λουίζα Μιχαήλ
Ένας  μέλος της Φοιτητικής Ένωσης Μάριος Ασσιώτης