Πολιτική Θ.Σ.Ε.Κ. για την έρευνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Θ.Σ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

H έρευνα αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής που ακολουθεί η Θ.Σ.Ε.Κ. Στόχος είναι αφενός τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) να είναι ερευνητικά ενεργά, να δημοσιεύουν πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σε ελληνόφωνα, αλλά και ξενόγλωσσα έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, να εμπλέκονται σε ερευνητικά προγράμματα, να συμμετέχουν σε τοπικά και διεθνή συνέδρια, και να ενσωματώνουν την έρευνά τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και να μυήσουν τους/τις φοιτητές/τριες τους στη μεθοδολογία και την ηθική δεοντολογία της έρευνας και στην καθ’ αυτό έρευνα. Αφετέρου, η  Θ.Σ.Ε.Κ. υλοποιεί συνεργασίες με τοπικούς και διεθνείς ερευνητικούς φορείς, στοχεύοντας στη δημιουργία νέας γνώσης, η οποία είναι χρηστική στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στην κοινωνία, καθώς και στην ωρίμαση των ερευνητικών ικανοτήτων των φοιτητών/τριων.  Διοργανώνει ετήσια επιστημονικά συνέδρια Θεολογίας με έγκριτους ακαδημαϊκούς και προβαίνει σε έκδοση των ερευνητικών ανακοινώσεων. Ενθαρρύνει, επιχορηγεί και στηρίζει τα μέλη Δ.Ε.Π. για συμμετοχή τους σε ερευνητικά συνέδρια, ερευνητικές συνεργασίες και συγγραφή ερευνητικών προτάσεων. Μέσα από τις ερευνητικές συνέργειες που δημιούργησε υποβάλλει και θα συνεχίσει να υποβάλλει ερευνητικές προτάσεις. Τέλος, επενδύει στην ερευνητική δραστηριοποίηση προπτυχιακών φοιτητών/τριων με έφεση και όλων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων, μέσα από σύγχρονα μαθήματα μεθοδολογίας κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών και στατιστικής, χρηματοδότηση συμμετοχής τους σε συνέδρια, εμπλοκή τους σε ερευνητικά έργα, κ.ά. Απώτερος στόχος  η δημιουργία νέων επιστημόνων σε υφιστάμενους αλλά και σε νέους τομείς.

Γραφείο Ερευνών και Διεθνών Σχέσεων

Προς επίτευξη των ερευνητικών στόχων, η Θ.Σ.Ε.Κ. έχει εκ της ιδρύσεώς της θεσμοθετημένο στον Κανονισμό της Σχολής το Γραφείο Ερευνών και Διεθνών Σχέσεων (Γ.Ε.Δ.Σ.), που καταγραφεί, στηρίζει και διαχέει το ερευνητικό έργο των μελών Δ.Ε.Π. Ειδικότεροι στόχοι του Γ.Ε.Δ.Σ είναι:

  • Η ενημέρωση και παροχή πληροφοριών για την προώθηση της έρευνας
  • Η προώθηση της ερευνητικής κουλτούρας στους ακαδημαϊκούς
  • Η καλλιέργεια ερευνητικής κουλτούρας στους/στις φοιτητές/τριες
  • Η ενθάρρυνση για την αξιοποίηση ερευνητικών κονδυλίων της Θ.Σ.Ε.Κ.
  • Η ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής για τη στήριξη της έρευνας και του κοινωνικού αντίκτυπού της
  • Η δημιουργία και διατήρηση διεθνών ερευνητικών συνεργειών
  • Η υποστήριξη των ερευνητών για τον σχεδιασμό και τη διεκδίκηση ανταγωνιστικών ερευνητικών προτάσεων

Στο Γ.Ε.Δ.Σ. υπάγεται και το Γραφείο Erasmus, το οποίο στοχεύει στην προώθηση συμφωνιών κινητικότητας και ανταλλαγής μεταξύ Πανεπιστημίων/εταίρων, των οποίων το ακαδημαϊκό προσωπικό συνεργάστηκε ή θα συνεργαστεί με τη Θ.Σ.Ε.Κ. με επισκέψεις, διαλέξεις, εργαστήρια ή και ερευνητικά έργα. Το γραφείο Erasmus απέκτησε τον Χάρτη Erasmus+, διακίνησε φοιτητές και προσωπικό επιτυχώς και είναι υπεύθυνο για ανανέωση του Χάρτη Erasmus. Το Γραφείο Erasmus συνεργάζεται επίσης στενά με τους υπευθύνους προγραμμάτων της Θ.Σ.Ε.Κ. για τον καθορισμό και έλεγχο των  πιστωτικών μονάδων ECTS, καθώς και με τη Γραμματεία Σπουδών για έκδοση και δωρεάν παροχή του Diploma Supplement.

Γενικότερα, το Γ.Ε.Δ.Σ. έχει διοργανώσει επιμορφώσεις για την ερευνητική μεθοδολογία σε φοιτητές και προσωπικό, έχει επιμορφώσει προσωπικό για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων και συμμετέχει σε επιτροπές, τοπικές και διεθνείς ημερίδες, στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και στην Υπηρεσία των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας.

Το Γ.Ε.Δ.Σ. στελεχώνεται από την Προϊσταμένη, ένα ακαδημαϊκό και δύο λειτουργούς. Όλοι εργάζονται μερικώς, καθώς έχουν και άλλα καθήκοντα στη Θ.Σ.Ε.Κ. Είναι όλοι καταλλήλως καταρτισμένοι και επικαιροποιούν τις γνώσεις τους μέσω συνεχούς επιμόρφωσης.

Γραφείο Ερευνών και Διεθνών Σχέσεων 
Προϊσταμένη Γραφείου Ερευνών Δημοσιών και Διεθνών Σχέσεων  Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη 
Συντονιστής Έρευνας – Ακαδημαϊκό ΜέλοςΚωνσταντίνος Τσαγκαρίδης
Λειτουργός Γραφείου Κινητικότητας - Erasmus Αντιγόνη Λοϊζίδου
Λειτουργός Γραφείου Ερευνών Δημοσιών και Διεθνών ΣχέσεωνΛουίζα Μιχαήλ

Επιτροπές

Έχουν επίσης καταρτιστεί τρεις επιτροπές, για να συνδράμουν στο έργο του Γ.Ε.Δ.Σ.:

  1. Η Επιτροπή Ερευνών και Διεθνών Σχέσεων, η οποία συμβουλεύει και στηρίζει την επίτευξη των στόχων του Γραφείου και προωθεί την έρευνα ανάμεσα στο ακαδημαϊκό προσωπικό και τους/τις φοιτητές/τριες της Σχολής,
  2. Η Επιτροπή Κινητικότητας – Erasmus, η οποία συνέρχεται για να εγκρίνει ή να προτείνει συμφωνίες με άλλα Πανεπιστήμια ή Ιδρύματα, και για να μελετήσει και να εγκρίνει εισερχόμενες και εξερχόμενες κινητικότητες με βάση θεσμοθετημένα κριτήρια.
  3. Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας, η οποία δημιούργησε και επιβλέπει την τήρηση των μηχανισμών συμμόρφωσης με διεθνείς κανόνες ερευνητικής δεοντολογίας και του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας της Θ.Σ.Ε.Κ.

Ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας Έρευνας, όπως και το έντυπο αυτό-αξιολόγησης, που είναι χρήσιμο κατά το σχεδιασμό της έρευνας και πριν την αξιολόγηση του ερευνητικού σχεδίου από εθνικούς φορείς, έχουν ετοιμαστεί από το Γραφείο Ερευνών και Διεθνών Σχέσεων και είναι διαθέσιμα για τους ερευνητές και φοιτητές της Θ.Σ.Ε.Κ.  Με τη συμπλήρωση του εντύπου αυτό-αξιολόγησης οι ερευνητές είναι σε θέση να βεβαιωθούν ότι ο σχεδιασμός της έρευνάς, αλλά και η ετοιμασία της αίτησης για ηθική αξιολόγηση είναι πλήρης και περιγράφει κάθε απαραίτητη δράση και δραστηριότητα. Πρότυπα έντυπα συγκατάθεσης για ενηλίκους και ανηλίκους μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ.

 

Επιτροπή Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων 
Διευθυντής (Πρόεδρος) Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης 
Προϊσταμένη Γραφείου Ερευνών Δημοσιών και Διεθνών Σχέσεων  Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη 
Τρία μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης  
Μαρία Παύλου
Κωνσταντίνος Τσαγκαρίδης
Λειτουργός Γραφείου Ερευνών Δημοσιών και Διεθνών Σχέσεων Λουίζα Μιχαήλ
Ένας  μέλος της Φοιτητικής Ένωσης Μάριος Ασσιώτης 

 

Επιτροπή Κινητικότητας - Erasmus 
Διευθυντής (Πρόεδρος) Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης 
Προϊσταμένη Γραφείου Ερευνών Δημοσιών και Διεθνών Σχέσεων  Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη 
Δύο μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης  
Κωνσταντίνος Τσαγκαρίδης
Γραμματέας Προγράμματος ΣπουδώνΆννα Χριστοδούλου
Λειτουργός ErasmusΑντιγόνη Λοϊζίδου
Ένας  μέλος της Φοιτητικής Ένωσης Μάριος Ασσιώτης 

 

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας Έρευνας 
ΠρόεδροςΠρωτ. Κυπριανός Κουντούρης
Τρία μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη 
Μαρία Παύλου
Κωνσταντίνος Τσαγκαρίδης
Εξωτερικό μέλοςΆννα Κατσαρού