Πολιτική προστασίας και αξιοποίησης της πνευματικής ιδιοκτησίας

Πολιτική προστασίας και αξιοποίησης της πνευματικής ιδιοκτησίας

Α) Πνευματικά δικαιώματα της Θ.Σ.Ε.Κ. και των εργαζομένων 

α) Όλα τα πνευματικά δικαιώματα που αφορούν οποιοδήποτε υλικό, ευρεσιτεχνία, αρχεία και έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί από τον Εργοδοτούμενο κατά τον χρόνο και τη διάρκεια της απασχόλησής του στον Εργοδότη (Θ.Σ.Ε.Κ.) και προς τον σκοπό της εκτέλεσης των καθηκόντων του, θα παραμένουν ιδιοκτησία της Σχολής.

β) Tα πνευματικά δικαιώματα σχετικά με οποιανδήποτε εργασία και σχέδια που έχουν συνταχθεί, εκδοθεί ή δημιουργηθεί από τον Εργοδοτούμενο ως ακαδημαϊκό έργο (βιβλία, κεφάλαια σε βιβλία, άρθρα και ανακοινώσεις συνεδρίων) για τους σκοπούς της περαιτέρω επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στον δικό του χρόνο και με δικά του έξοδα, ανήκουν αποκλειστικά στον Εργοδοτούμενο.

Β) Πνευματικά δικαιώματα φοιτητών

Η Θ.Σ.Ε.Κ. αναγνωρίζει πνευματικά δικαιώματα σε φοιτητές/τριες για εργασίες ή έρευνες που έχουν συντάξει ή έχουν αναπτύξει περαιτέρω, στον βαθμό που η εργασία ή έρευνα δεν αποτελεί μέρος παράλληλης εργοδοτικής σχέσης οπότε και υπάγεται στην παραπάνω πολιτική ή δεν αποτελεί το αποτέλεσμα δράσης στα πλαίσια μια υποτροφίας ή της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας που υποστηρίζεται από τη Θ.Σ.Ε.Κ.. Όλοι οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να σέβονται την Αρχή της Εμπιστευτικότητας στην περίπτωση που στα πλαίσια εκπόνησης κάποιας εργασίας ή έρευνας έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες στους χώρους της Σχολής.

Γ) Επιστημονικό υλικό (Scholarly Materials)

Τα πνευματική δικαιώματα για τη συγγραφή βιβλίων, κεφαλαίων σε βιβλία, άρθρων και ανακοινώσεων συνεδρίων, αλλά και τα πνευματικά δικαιώματα σε ευρεσιτεχνίες στα πλαίσια της ακαδημαϊκής εξέλιξης και ανάπτυξης, ανήκουν στο ακαδημαϊκό προσωπικό (συγγραφείς-ερευνητές).  Η Θ.Σ.Ε.Κ. έχει πνευματικά δικαιώματα στα παραπάνω έργα στην περίπτωση που (α) για τη δημιουργία και την ανάπτυξή τους απαιτήθηκε η χρήση της υποδομής της Θ.Σ.Ε.Κ. σε βαθμό πέραν της συνήθους χρήσης της, (β) στην περίπτωση που η Θ.Σ.Ε.Κ έχει χρηματοδοτήσει την έρευνα και περιλαμβάνεται σχετική πρόνοια στο συμβόλαιο με τους εμπλεκόμενους ερευνητές, ή (γ) η δημοσίευση ενός επιστημονικού άρθρου, βιβλίου και η προώθηση μιας ευρεσιτεχνίας είναι πιθανόν να προσβάλλει τη φήμη της Σχολής.