Πολιτική ανάπτυξης ικανοποιητικής ακαδημαϊκής προόδου

Εξέταση, βαθμολογία, προαγωγή (και αποφοίτηση) των φοιτητών:

Η βαθμολογία ενός μαθήματος αποτελείται από δύο μέρη: τη βαθμολογία που θα αντιπροσωπεύει τη συνεχή αξιολόγηση του φοιτητή οποιασδήποτε μορφής (course work) και την τελική αξιολόγηση, που αντιπροσωπεύεται με τη βαθμολογία του γραπτού στο τέλος της ενότητας, του εξαμήνου (final written exams). Ο προβιβάσιμος βαθμός είναι το 50% της συνολικής βαθμολογίας. Η συνεχής αξιολόγηση είναι 40% και η τελική γραπτή εξέταση 60% του συνολικού ποσοστού βαθμολογίας.

Α΄ 1. Τρόποι εξέτασης των φοιτητών:

Ακολουθείται σύστημα συνεχούς (τρέχουσας) και τελικής αξιολόγησης των φοιτητών. Ο διδάσκων κάθε μαθήματος σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Κλάδου καθορίζει τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος και τα ποσοστά που αντιστοιχούν στην τρέχουσα και στην τελική αξιολόγηση. Ο τρόπος αξιολόγησης του κάθε μαθήματος καθίσταται σαφής, πριν από την έναρξη των μαθημάτων, στην αρχή του εξαμήνου, στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του κάθε μαθήματος ή στον «Οδηγό Σπουδών».

 1. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου διενεργείται από τον υπεύθυνο καθηγητή αξιολόγηση με διαγνωστική ενδιάμεση εξέταση ή με εργασία/ες ή/και με άλλης μορφής δοκιμασία. Το ποσοστό ή τα ποσοστά των βαθμολογιών που συγκεντρώνονται αποτελούν τη βαθμολογία της συνεχούς αξιολόγησης.
 2. Η τελική εξέταση διενεργείται στο τέλος του εξαμήνου επί όλης της διδαχθείσας ύλης. Είναι δυνατόν για εξειδικευμένα μαθήματα (π.χ. εργαστηριακά, πρακτικές εργασίες, πρακτική εξάσκηση) η τελική εξέταση να μην είναι γραπτή ή να αντικαθίσταται από διαβαθμισμένη συνεχή αξιολόγηση.
 3. Πτυχιακή εργασία υπό την επίβλεψη διδάσκοντος/διδάσκουσας. Ο βαθμός της Πτυχιακής εργασίας είναι ο μέσος όρος της αξιολόγησης του επιβλέποντα καθηγητή και ενός δεύτερου αξιολογητή.

Α΄ 2. Τρόποι βαθμολογίας των φοιτητών:

 1. Η βαθμολογία ενός μαθήματος προκύπτει από το ποσοστό της συνεχούς αξιολόγησης και από το ποσοστό της βαθμολογίας της τελικής γραπτής εξέτασης του εξαμήνου. Σε μαθήματα που δεν υπάρχει τελική γραπτή εξέταση, η βαθμολογία του μαθήματος εξάγεται από τους βαθμούς της συνεχούς αξιολόγησης.
 2. Τα μαθήματα βαθμολογούνται στην κλίμακα 1-100.
 3. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος, για παράδειγμα, μπορεί να είναι το άθροισμα του 40% της βαθμολογίας που προκύπτει από τη συνεχή αξιολόγηση και του 60% που προκύπτει από τη γραπτή εξέταση.
 4. Η βαθμολογία καταχωρίζεται στα επίσημα βιβλία της σχολής αποτελείται από δύο μέρη: (α) το βαθμό της συνεχούς αξιολόγησης, οποιασδήποτε μορφής, που διεξάγεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και (β) το βαθμό του τελικού γραπτού, στο τέλος του εξαμήνου.

Β΄ 1. Όροι προαγωγής και αποφοίτησής των φοιτητών από τη σχολή:

 1. Ο βαθμός προβιβασμού (βάση) για το μάθημα είναι 50 μονάδες στην κλίμακα 1 – 100. Στην περίπτωση των αναλογιών 40:60 (παράδειγμα ΙΙΙ, πιο πάνω) η συνεχής αξιολόγηση θα πρέπει να συμπληρώνει τουλάχιστον 20 μονάδες (βάση) και η τελική αξιολόγηση θα πρέπει να συμπληρώνει τουλάχιστον 30 μονάδες (βάση). Σε περιπτώσεις που εξασφαλίζεται βαθμός προβιβασμού (βάση) αλλά η μια από τις βαθμολογίες είναι κατώτερη από την αντίστοιχη βάση γίνεται παραπομπή στο Συμβούλιο Αξιολόγησης του Κλάδου, το οποίο αποφασίζει τους όρους για προαγωγή ή/και αποφοίτηση.
 2. Φοιτητής δικαιούται να αποφοιτήσει αφού έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του προς τη Σχολή

Β΄ 2. Τρόποι προαγωγής των φοιτητών:

Ο φοιτητής προάγεται σε ένα μάθημα εφόσον εξασφαλίσει βαθμό προβιβασμού από Α΄ μέχρι Γ΄. Ο τρόπος προαγωγής των φοιτητών καθίσταται σαφής, πριν από την έναρξη των μαθημάτων, στην αρχή του εξαμήνου, στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του κάθε μαθήματος και στον «Οδηγό Σπουδών». Στον πίνακα πιο κάτω φαίνεται η κατανομή των διαφόρων βαθμολογιών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ
Α Άριστα  85-100% 100
Β Λίαν Καλώς 65-84% 84
Γ Καλώς 50-64% 64
ΑΠ Αποτυχία 0-49% 49

Επανάληψη και επανεξέταση μαθημάτων

Φοιτητής για τον οποίο αποφάσισε η Επιτροπή Αξιολόγησης να επαναλάβει το μάθημα ή τα μαθήματα που απέτυχε (πήρε ΑΠ), θα τα παρακολουθήσει επαναληπτικά όταν αυτά προσφέρονται.

Φοιτητής που θέλει να βελτιώσει τη βαθμολογία του, δικαιούται να επαναλάβει το μάθημα ή να επαναλάβει την εξέταση, όταν αυτά προσφέρονται. Στο Δελτίο Ακαδημαϊκής Επίδοσης (Transcript) θα καταχωριστεί η τελευταία βαθμολογία που θα πάρει.

Νοείται ότι:

 1. Ο συνολικός αριθμός των Ευρωπαϊκών Διδακτικών Μονάδων (ECTS – Ε.Δ.Μ.) των μαθημάτων που ο φοιτητής θα παρακολουθήσει επιπρόσθετα και των μαθημάτων που θα παρακαθίσει σε εξετάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40.
 2. Ο αριθμός των Ε.Δ.Μ. των μαθημάτων που θα παρακαθίσει σε επαναληπτική εξέταση δεν προσμετρά στον υπολογισμό των διδάκτρων του φοιτητή.
 3. Ο αριθμός των Ε.Δ.Μ. των μαθημάτων που θα επαναλάβει προσμετρά στον υπολογισμό των διδάκτρων του φοιτητή.
 4. Εάν ο φοιτητής επιτύχει στην εξέταση, τότε βαθμολογείται με τη βαθμολογία που έχει εξασφαλίσει στην τελική εξέταση.
 5. Εάν ο φοιτητής αποτύχει στην εξέταση, τότε θα αποφασίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης αν θα επαναλάβει το μάθημα ή την εξέταση.
 6. Η μέγιστη δυνατότητα που δίνεται σε ένα φοιτητή να επαναλάβει εξέταση είναι τρεις (3) φορές.

Καταχώριση και έγκριση βαθμολογιών

 1. Κάθε εξεταστικό δοκίμιο ετοιμάζεται από τον οικείο καθηγητή και ελέγχεται και συνυπογράφεται από το συντονιστή ή τον υπεύθυνο του κλάδου.
 2. Οι δύο βαθμολογίες του μαθήματος (από τη συνεχή και την τελική αξιολόγηση) υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον οικείο καθηγητή στη Γραμματεία του Κλάδου και στον Υπεύθυνο του Κλάδου, που τις προωθεί προς την Επιτροπή Αξιολόγησης.
 3. Οι δυο βαθμολογίες μελετούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, υπό την προεδρία του Διευθυντή και του Υπεύθυνου του Κλάδου και λαμβάνονται αποφάσεις για κάθε φοιτητή, συνυπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και από τον διδάσκοντα / την διδάσκουσα.
 4. Η επιτροπή δικαιούται να δώσει μέχρι 1 αντισταθμιστική επιτυχία (compensated pass) το εξάμηνο, αν ο συνολικός βαθμός του γραπτού και των εργασιών είναι πολύ κοντά στην επιτυχία (46 – 49), και νοουμένου ότι ο γενικός βαθμός του εξαμήνου είναι πάνω από 60.
 5. Η Επιτροπή αποφασίζει αν ο φοιτητής χρειάζεται να επαναλάβει την εξέταση, ή την εργασία ή και τα δύο.
 6. Οι καταστάσεις βαθμολογίας υποβάλλονται στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή για επικύρωση.
  1. Αν οι βαθμολογίες ενός μαθήματος παρουσιάζουν στατιστική δυσαρμονία δύο τυπικών αποκλίσεων από το μέσο όρο, δηλαδή αν πάνω από τα δύο τρίτα των φοιτητών που εξετάστηκαν σ’ ένα μάθημα αποτύχουν να περάσουν το μάθημα αυτό, τότε η Ακαδημαϊκή Επιτροπή δύναται να διαφοροποιήσει τις βαθμολογίες με αναγωγή. Η απόφαση της Ακαδημαϊκής Επιτροπής θα είναι τελεσίδικη.
  2. Όταν οι βαθμολογίες αυτές επικυρωθούν από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή, θα καταχωρίζονται σε ειδικές στήλες, αναλυτικά και συνολικά, δηλαδή ως δύο ξεχωριστές βαθμολογίες και μια αθροιστική, στο Βιβλίο Ειδικού και Γενικού Ελέγχου. Έτσι θα υπάρχει διπλή καταχώριση, μία στις καταστάσεις βαθμολογίας και μία στο Βιβλίο Ειδικού και Γενικού Ελέγχου.
 7. Οι δύο επικυρωμένες και υπογραμμένες βαθμολογίες, μαζί με ευρετήριο, φυλάγονται σε φακέλους, στα μόνιμα αρχεία της σχολής για περίοδο όχι λιγότερη από πέντε χρόνια, που είναι η συνηθισμένη χρονική διάρκεια μεταξύ δύο εκπαιδευτικών αξιολογήσεων (accreditations).
 8. Τα επικυρωμένα αποτελέσματα ανακοινώνονται μέσω διαδικτύου. Ο φοιτητής για να μπορέσει να δει τη βαθμολογία του πρέπει να χρησιμοποιήσει τους κωδικούς του (username και password).

Επανεξέταση βαθμολογίας

Κάθε φοιτητής δικαιούται να ζητήσει επανεξέταση της βαθμολογίας του, αν αισθάνεται ότι αδικήθηκε ή αν θεωρεί ότι αυτή ήταν αποτέλεσμα λάθους ή παράλειψης. Σε τέτοια περίπτωση, ο φοιτητής υποβάλλει ένσταση για τη βαθμολογία του στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή, με γραπτό αίτημά του στη Γραμματεία του Κλάδου, μέσα σε επτά μέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή αποφασίζει πάνω στην ένσταση και καταχωρίζει την απόφασή της σε σχετικό πρακτικό της, ακολουθώντας την πιο κάτω διαδικασία:

 1. Για την επαναξιολόγηση του γραπτού, η Ακαδημαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Κλάδου, ορίζει διμελή επιτροπή από δύο άλλους διδάσκοντες της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας, οι οποίοι επανεξετάζουν το γραπτό.
 2. Το γραπτό υποβάλλεται στα μέλη της διμελούς επιτροπής με καλυμμένο το όνομα και την αρχική βαθμολογία του φοιτητή.
 3. Η βαθμολογία της διμελούς επιτροπής, η οποία είναι και η τελική του γραπτού, κοινοποιείται στην Υπεύθυνο του Κλάδου το συντομότερο, ο οποίος με τη σειρά του την προωθεί προς την Ακαδημαϊκή Επιτροπή.
 4. Οι τελικοί βαθμοί τους οποίους θα επικυρώνει/εγκρίνει η Ακαδημαϊκή Επιτροπή θα μεταφέρονται στο πιστοποιητικό ακαδημαϊκής επίδοσης του φοιτητή (transcript of academic record) στο Γραφείο Σπουδών.
 5. Η νέα κατάσταση βαθμολογίας καταγράφεται στο Βιβλίο Ειδικού και Γενικού Ελέγχου ως ξεχωριστή καταχώριση. Το ίδιο γίνεται στις καταστάσεις βαθμολογίας, που φυλάγονται στο αρχείο της σχολής για μια πενταετία.

Γ΄ . Αποφοίτηση των φοιτητών από τη Σχολή

Φοιτητής αποφοιτά από τη Σχολή όταν εξασφαλίσει τουλάχιστο τη βάση των βαθμολογιών, που είναι ο βαθμός προβιβασμού, σε όλα τα μαθήματα του κλάδου σπουδών που παρακολουθεί και συμπληρώσει 240 ECTS (Ε.Δ.Μ.). Νοείται ότι για να εξασφαλίσει πτυχίο ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του προς τη Σχολή.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του/της, η Θ.Σ.Ε.Κ. παραχωρεί χωρίς χρέωση στον φοιτητή/-τρια ένα επίσημο αντίτυπο του Πτυχίου του/της και ένα επίσημο έντυπο Αναλυτικής Βαθμολογίας με τους βαθμούς σε όλα τα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει, τα  αντίστοιχα ECTS (πιστωτικές μονάδες) και τη συνολική βαθμολογία.

Επίσης, ο/η φοιτητής/-τρια παραλαμβάνει ένα αντίτυπο από το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement), στην Aγγλική γλώσσα, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για να αξιοποιηθεί από τον/της φοιτητή/-τρια για αναγνώριση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών του/της προσόντων σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, το Παράρτημα Διπλώματος ακολουθεί τα πρότυπα που αναπτύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το UNESCO-CEPES και περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για τον/την φοιτητή/-τρια, τη Θ.Σ.Ε.Κ., το είδος και επίπεδο του πτυχίου, τα αναλυτικά αποτελέσματα ανά μάθημα (όπως τον βαθμό και τα ECTS που αντιστοιχούν στον φόρτο εργασίας), την κλίμακα βαθμολόγησης και τη γενικότερη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου.

Η Θ.Σ.Ε.Κ. έχει υιοθετήσει το σύστημα Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System) για τον καθορισμό των ECTS σε κάθε μάθημα σε όλα της τα προγράμματα. Έτσι τα πτυχία της είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις αρχές της Μπολόνια, διευκολύνοντας τόσο την αυτόματη αναγνώριση των πτυχίων της όσο και τη μεταφορά τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Εξέταση, βαθμολογία, προαγωγή (και αποφοίτηση) των φοιτητών