Αξιολογημένο Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Πιστοποιημένα προγράμματα Ι.Σ.Τ.Ε. και κρατική φοιτητική χορηγία

Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία οι φοιτητές που παρακολουθούν τα πιστοποιημένα προγράμματα Ι.Σ.Τ.Ε. είναι δικαιούχοι στην κρατική φοιτητική χορηγία που κυμαίνεται, αναλόγως, μεταξύ 1450.00€ και 2565.00€ ή μέχρι και 3420.00€, τηρουμένων συγκεκριμένων προϋποθέσεων.

Ο πιο κάτω σύνδεσμος μπορεί να προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο όλες τις σχετικές πληροφορίες

Στην πιο κάτω ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού βρίσκονται αναρτημένα τα σχετικά αρχεία που αφορούν τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας- φοιτητικής χορηγίας σε Κύπριους, σε Ελλαδίτες φοιτητές ή σε επαναπατρισθέντες Κυπρίους.

Το Πρόγραμμα Σπουδών «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο)» είναι το πρώτο και το μόνο αξιολογημένο-πιστοποιημένο προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεολογίας που προσφέρεται στην Κύπρο.

Το τετραετές Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο)» έχει καταχωριστεί στο Μητρώο των Εκπαιδευτικά Αξιολογημένων-Πιστοποιημένων Προγραμμάτων Σπουδών Ι.Σ.Τ.Ε., με έναρξη ισχύος από το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, για πέντε έτη. Το σχετικό Πιστοποιητικό με αριθμό 000060 και ημερομηνία 29 Ιουνίου 2018 είναι διαθέσιμο εδώ:

Πιστοποιητικό Καταχώρισης στο Μητρώο των Εκπαιδευτικά Αξιολογημένων-Πιστοποιημένων Προγραμμάτων Σπουδών Ι.Σ.Τ.Ε..

Theology_Progam_of_Study_Certification

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου με την επωνυμία: «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο)» αξιολογήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2016 από ειδική Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Εγκρίθηκε κατά την 17η Σύνοδο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (στις 3 και 4 Απριλίου 2017) και Πιστοποιήθηκε με την «Τελική Έκθεσή» του με Αρ. Φακ. 7.14.248.001/Ι (Έντυπο 400.2) και με ημερομηνία 6 Απριλίου 2017, που κοινοποιήθηκε στη Σχολή.

Η Τελική Έκθεση ετοιμάστηκε στη βάση του Άρθρου (20)(2) (στ) (i) των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων του 2015 και 2016» [Ν. 136(Ι)/2015 και Ν.47(Ι)/2016].

Βάσει απόφασης πολιτικής του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.), κατά την 8η Σύνοδό του, στις 18 και 19 Ιουλίου 2016 κλάδος σπουδών ο οποίος τυγχάνει αξιολόγησης – πιστοποίησης «θεωρείται ότι έχει εγγραφεί ως εκπαιδευτικά αξιολογημένος – πιστοποιημένος κλάδος σπουδών από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, κατά το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, για εκπαιδευτική αξιολόγηση – πιστοποίησή του.»

Η Διαδικασία και η Πιστοποίηση:

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄, ως ο κατά Νόμο Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού ιδρύματος “Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου”, υπέβαλε αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση και πιστοποίηση του Κλάδου με την επωνυμία: «Θεολογία (4 Έτη,Πτυχίο)» στο ΥΠΠ, (Έντυπο Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 13/03) με βάση τα άρθρα 40 έως 45 του Νόμου «Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμος του 1996 (67(I)/1996)». Με την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του Σ.ΕΚ.Α.Π. από τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. (μετά τις 5 Νοεμβρίου 2015 που διορίστηκε του Συμβούλιο του Φορέα) ανεστάλη η εξέταση όλων των αιτήσεων, μέχρι τον καθορισμό κριτηρίων και δεικτών ποιότητας, στις 17 Μαΐου 2016, καθώς και την ανάρτηση των σχετικών εντύπων υποβολής αιτήσεων, στην ιστοσελίδα του ΔΙ.Π.Α.Ε. (τον Ιούνιο 2016).

Στις 31 Αυγούστου 2016, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄, ως ο κατά Νόμο Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού ιδρύματος “Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου”, υπέβαλε αίτηση (Έντυπο αρ. 200.1), με βάση το Άρθρο (17) των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων του 2015 και 2016», για αξιολόγηση-πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών με την επωνυμία: «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο)». H αίτηση αυτή είναι καταχωρισμένη στο φάκελο του Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε.: 7.14.248.001.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται από τη σχετική Νομοθεσία, το Συμβούλιο του Φορέα κατάρτισε Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), η οποία, αφού αρχικά μελέτησε την αίτηση του ιδρύματος για αξιολόγηση-πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών, πραγματοποίησε επί τόπου επίσκεψη στο ίδρυμα στις 5 Δεκεμβρίου 2016.

Η ΕΕΑ συναντήθηκε με τους επικεφαλής του ιδρύματος, τον επικεφαλής του σχετικού τμήματος, με τον Συντονιστή του Προγράμματος Σπουδών, με μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, μέλη του διοικητικού προσωπικού, φοιτητές ή/και τους εκπροσώπους τους και την Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας.

Επιπρόσθετα, εξέτασε τις εγκαταστάσεις του ιδρύματος (βιβλιοθήκη, εργαστήρια υπολογιστών, υποδομές έρευνας κλπ.), διάφορα έγγραφα που της παρουσιάστηκαν ή/και ζήτησε, το οργανόγραμμα της σχολής και την ένταξη του προγράμματος σε αυτό, τα βιογραφικά των διδασκόντων στο πρόγραμμα και τη σχέση τους με το ίδρυμα ως διδασκόντων σε συνάρτηση και με τα τυχόν άλλα καθήκοντα στο ίδρυμα ή/και σε άλλα προγράμματα.

Η ΕΕΑ τεκμηρίωσε τα ευρήματα και τις εισηγήσεις της και συνέταξε την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης στο Έντυπο με αρ. 300.1.1.

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 17η Σύνοδο του στις 3 και 4 Απριλίου 2017, στη βάση του Άρθρου 20 (2)(στ)(i) των περί της «Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα» Νόμων του 2015 και 2016 [Ν. 136(Ι)/2015 και Ν.47(Ι)/2016] και με βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και των παρατηρήσεων του ιδρύματός, αποφάσισε όπως το πρόγραμμα πιστοποιηθεί. Πληροί τα Κριτήρια ποιότητας στους τομείς αξιολόγησης, ήτοι

  • Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα Διδακτικού έργου,
  • Διδασκαλία και Διδακτικό προσωπικό,
  • Πρόγραμμα Σπουδών και Διαχείρισή του,
  • Ερευνητικό έργο και συνέργεια με τη διδασκαλία,
  • Υπηρεσίες και Επάρκεια πόρων.

Με βάση το Άρθρο (4) της σχετικής Νομοθεσίας, επισημαίνεται ότι «η ως άνω Πιστοποίηση ισχύει για το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Νόμου χρονικό διάστημα και επαναλαμβάνεται κάθε πέντε (5) έτη και ότι η διαδικασία αρχίζει μετά από αίτηση του ιδρύματος που πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον δεκαέξι (16) μήνες πριν από την εκπνοή της ισχύος της προηγούμενης πιστοποίησης».

Επιπρόσθετα, με βάση το Άρθρο (17) (3)(ζ) «Κατά τη διάρκεια της περιόδου της ισχύος της θετικής απόφασης Πιστοποίησης, το Συμβούλιο του Φορέα αυτεπάγγελτα ή ύστερα από εισήγηση του Υπουργού, δύναται να εξετάζει κατά πόσο τα κριτήρια Πιστοποίησης εξακολουθούν να ικανοποιούνται και εάν αυτά δεν ικανοποιούνται, τότε το Συμβούλιο του Φορέα ανακαλεί την απόφαση Πιστοποίησης και ενημερώνει αμέσως το υπό εξέταση ίδρυμα και τον Υπουργό».

Η προηγούμενη διαδικασία

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου ιδρύθηκε ως Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή και, από τις 19 Ιουνίου 2015, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ι.Σ.Τ.Ε. – Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – του Υ.Π.Π. της Κύπρου με Αριθμό Εγγραφής: Υ.Π.& Π. 7.14.10.37. Το Πιστοποιητικό Καταχώρησης στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκδόθηκε στις 22 Ιουνίου 2015. Η σχετική γνωστοποίηση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 26 Ιουνίου 2015 με την ΚΔΠ 221/2015. Ταυτόχρονα, εγκρίθηκε Κλάδος (Πρόγραμμα Σπουδών) «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο)» και η λειτουργία του ως εγγεγραμμένου Κλάδου (Προγράμματος Σπουδών). Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Θεολογίας, «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο)», έχει διάρκεια τεσσάρων χρόνων κανονικής φοίτησης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα, κατά το χρόνο έγκρισης της ίδρυσης της Σχολής (19 Ιουνίου 2015), νομοθεσία: η διαδικασία εκπαιδευτικής αξιολόγησης και πιστοποίησης του κλάδου μιας ΙΣΤΕ ξεκινά μετά την εγγραφή των πρώτων φοιτητών και τη λειτουργία του. Η Θ.Σ.Ε.Κ., αμέσως μετά την εγγραφή των πρώτων φοιτητών της, υπέβαλε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, στο αρμόδιο τότε Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.), αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση και πιστοποίηση του κλάδου. Δεν μπορούσε, σύμφωνα με την ισχύουσα τότε νομοθεσία, να αξιολογηθεί και να πιστοποιηθεί ο κλάδος πριν από τη λειτουργία του. Αυτή η πρόνοια διαφοροποιήθηκε με την κατάργηση του Σ.ΕΚ.Α.Π. και την αντικατάστασή του από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.A.E.). Η Πολιτεία έκρινε απαραίτητη τη δημιουργία του θεσμού της αξιολόγησης και πιστοποίησης έτσι ώστε:

  • να εμπεδωθεί η εμπιστοσύνη των Κυπρίων και ξένων φοιτητών στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης
  • να καθιερωθεί το ελάχιστο επίπεδο σπουδών ικανό για την απονομή του αντίστοιχου τίτλου σπουδών
  • να αποτελέσει τη βάση για την αναγνώριση ισοτιμίας-αντιστοιχίας των τίτλων που απονέμονται.

Σύμφωνα με τον: Περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα, Νόμο του 2015 (Ν.136(Ι)/2015) και τον Τροποποιητικό Νόμο 47(Ι)/2016, ο Φορέας αποτελεί ανεξάρτητο σώμα, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. Ο Φορέας ΔΙ.Π.Α.Ε. έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης και επίβλεψης της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Ο ΔΙ.Π.Α.Ε. είναι αρμόδιος για τη διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου και για την υποστήριξη των διαδικασιών που προνοούνται από τη σχετική Νομοθεσία για τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σπουδών τους.

Όλα τα πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών της Ανώτερης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΙ.Π.Α.Ε. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΔΙ.Π.Α.Ε. για περισσότερες πληροφορίες ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο.