Σκοπός και Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του προγράμματος είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση στελεχών σε κοινότητες, οργανισμούς, ιδρύματα, δήμους, σχολεία, ώστε να τους καταρτίσει θεωρητικά, πρακτικά και πνευματικά ικανούς:

 • για να εφαρμόζουν σύγχρονες θεωρίες ψυχολογίας και ερευνητικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις ψυχολογίας και συμβουλευτικής σε πραγματικά προβλήματα ατόμων και ομάδων,
 • για να οργανώνουν το κοινοτικό κοινωνικό έργο μιας ενορίας ή ενός οργανισμού,
 • για να συμβάλλουν στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας ατόμων και ομάδων,
 • για να προσφέρουν την εξειδίκευσή τους σε επιστημονικές ομάδες για επίλυση ατομικών και κοινωνικών διαφορών.

Το πρόγραμμα επίσης προσφέρει την επιλογή για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές ή ερευνητική καριέρα τις αναγκαίες δεξιότητες και γνώσεις.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι ικανοί:

 • Να αξιοποιούν τις γνώσεις των σύγχρονων θεωριών και ερευνητικών τεκμηρίων για τη νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη, παιδιών, εφήβων και ενηλικών στην κατανόηση και διαχείριση των θεμάτων που τους απασχολούν.
 • Να κατανοούν και να εφαρμόζουν στα πλαίσια του έργου που θα επιτελούν  (π.χ. Κοινωνική Διακονία, Εκπαίδευση, Διοίκηση μη κερδοσκοπικών οργανισμών) τα θεμέλια και τις αρχές της Ορθόδοξης Θεολογίας.
 • Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν θέματα δεοντολογίας που προκύπτουν κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας έρευνας ή παρέμβασης.
 • Να σχεδιάζουν εμπειρική έρευνα με βάση ερευνητικά ερωτήματα, επιλέγοντας την κατάλληλη δειγματοληψία και τα κατάλληλα μέσα συλλογής δεδομένων και να μπορούν να παρουσιάζουν επιστημονικές εργασίες.
 • Να προσεγγίζουν κριτικά ερευνητικά άρθρα και να εντοπίζουν πρακτικές εφαρμογές των πορισμάτων τους στην επαγγελματική και προσωπική τους ζωή.
 • Να εφαρμόσουν βασικές συμβουλευτικές δεξιότητες, όπως είναι η ενεργητική και η «διπλή» ακρόαση, η αποδόμηση της προβληματικής ιστορίας, η αξιοποίηση δυνάμεων και ικανοτήτων και η προώθηση επιθυμητών αλλαγών.
 • Να επικοινωνούν ικανοποιητικά χρησιμοποιώντας τις τεχνικές συμβουλευτικής με παιδιά και εφήβους, ώστε να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και την αντίστασή τους και να τα βοηθήσουν να αντικαταστήσουν τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές με υγιείς επιλογές.
 • Να εντοπίζουν/ ανιχνεύουν προβλήματα ψυχικής υγείας, αναγνωρίζοντας τα όρια του παθολογικού από το φυσιολογικό σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες και να διενεργούν σχετικές και κατάλληλες παραπομπές.
 • Να κατανοούν εις βάθος και να αξιοποιούν γνώσεις, σύγχρονες τεχνικές/πρακτικές βασισμένες σε ερευνητικά τεκμήρια (evidence based practices) σε εξειδικευμένες θεματικές της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (π.χ., διαχείριση θυμού, διαχείριση απώλειας πένθους, στήριξη ατόμων με επάρατες νόσους ή χρόνιες ασθένειες και των συγγενών τους, γονικές δεξιότητες, διαπολιτισμικές δεξιότητες, κ.τ.λ.).
 • Να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας με άτομα ή ομάδες, τα οποία βρίσκονται σε συγκεκριμένη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση (αυτοκτονικό ιδεασμό, ανορεξία, κατάχρηση ουσιών, εφηβικών κρίσεων, κ.τ.λ) και να είναι ικανοί να κάνουν μια σωστή παραπομπή σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
 • Να χρησιμοποιούν τις γνώσεις και τις τεκμηριωμένες πρακτικές από τις θεωρίες και τις έρευνες για τη νεανική παραβατικότητα στο να αναγνωρίζουν και να αναλύουν παραβατικές συμπεριφορές και στο να εφαρμόζουν πρακτικές για τη μείωση της παραβατικότητας στο σχολείο και στην κοινότητά τους.
 • Να καθορίζουν και να διερευνούν ένα πρωτότυπο επιστημονικό θέμα, ακολουθώντας επιστημονική μεθοδολογία και να καταγράφουν επιστημονικά μια ολοκληρωμένη επιστημονική μονογραφία –Διπλωματική Εργασία.

 

Ακολούθως το Πρόγραμμα προσφέρει την εξειδίκευση στις εξής τρεις επιλογές:

Α. Όσοι φοιτητές θα ακολουθήσουν τις επιλογές: (α) της Διακονίας στην Κοινότητα, ή (β) της Διοίκησης μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού ή Ιδρύματος, ή Υπηρεσίας Δήμου που αφορά σε κοινωνική προσφορά θα είναι ικανοί:

 • Να σχεδιάζουν το κατάλληλο ποιμαντικό και κοινωνικό έργο για τις ανάγκες της κοινότητας/εκκλησίας ή το κατάλληλο κοινωνικό έργο για τις ανάγκες του οργανισμού, ιδρύματος, κ.ά. στα οποία θα υπηρετούν και να το εφαρμόζουν με αγαστή συνεργασία με τα εμπλεκόμενα άτομα, αξιοποιώντας τις δεξιότητες και γνώσεις της ψυχολογίας, κοινωνικής διακονίας και οργάνωσης μη κερδοσκοπικού οργανισμού.
 • Να έχουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες διοίκησης, ώστε να οργανώσουν και να διοικούν το έργο ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού, ακολουθώντας την κατάλληλη στρατηγική, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό, δημιουργώντας το κατάλληλο μείγμα μάρκετινγκ για προϊόντα και υπηρεσίες, εξευρίσκοντας χρηματοδότηση, και να διαχειρίζονται οικονομικούς πόρους βάσει πλάνου.
 • Να αξιολογούν την αλληλεπίδραση των ατόμων στο οικογενειακό πλαίσιο, να επιλύουν διαπροσωπικά προβλήματα και να καθοδηγούν τους συμβουλευόμενους κατά τη διάρκεια μεταβατικών κρίσεων, π.χ., το διαζύγιο ή τον θάνατο κ.ά., χρησιμοποιώντας τεχνικές από διαφορετικά θεωρητικά πλαίσια και τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής τους.
 • Να προσδιορίζουν τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τα προβλήματα ευάλωτων ατόμων/ομάδων της κοινότητας και τους κοινωνικούς παράγοντες που τους επηρεάζουν, καθώς και τις ψυχοκοινωνικές πτυχές στήριξης (σε ατομικό, σε ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο) και να προβαίνουν: (α) σε καταγραφή και αποτίμηση της ψυχοκοινωνική κατάστασης, (β) σε σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης (γ) υλοποίηση της παρέμβασης, (δ) αξιολόγηση της παρέμβασης. Επιπρόσθετα θα είναι σε θέση να επεξεργάζονται σχέδια δράσης και να διαχειρίζονται την υλοποίησή τους στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων αναγκών – προβλημάτων.

Β. Όσοι φοιτητές θα ακολουθήσουν την επιλογή των Εφαρμογών της Ψυχολογίας σε Σχολικό ή εκπαιδευτικό πλαίσιο θα είναι ικανοί:

 • Να γνωρίσουν και να αξιοποιούν σύγχρονες τεχνικές/πρακτικές βασισμένες σε ερευνητικά τεκμήρια   (evidence based practices) σε εξειδικευμένες θεματικές της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στο σχολικό πλαίσιο (π.χ., εκφοβισμός, διαμεσολάβηση, μεντορική σχέση, διαπολιτισμικές δεξιότητες, συναισθηματική νοημοσύνη και προαγωγή της, αυτοεκτίμηση και προαγωγή της, θέματα φύλου στο σχολικό πλαίσιο κ.τ.λ.).
 • Να αποκτήσουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες για κάθε περίσταση και ατομική διαφορά δεξιότητες επικοινωνίας με μαθητές, γονείς, συναδέλφους, κ.τ.λ.

Γ. Όσοι φοιτητές θα ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές στις Εφαρμογές της Ψυχολογία και της Συμβουλευτικής θα είναι ικανοί:

Να υλοποιήσουν μια εμπειρική έρευνα ή παρέμβαση, συλλέγοντας δεδομένα και πραγματοποιώντας τις κατάλληλες για τα δεδομένα και τον σκοπό της έρευνας περιγραφικές και επαγωγικές στατιστικές αναλύσεις κάνοντας χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS.