Περιγραφή Μαθημάτων

ΕΨΚ 510

Σύγχρονα θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας (Υ)

Το μάθημα δίνει την ευκαιρία στους  φοιτητές να γνωρίσουν και να αναγνωρίζουν τις εξελικτικές αλλαγές οι οποίες συντελούνται στο πεδίο της γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην παιδική, εφηβική και ενήλικη ζωή. Οι αλλαγές αυτές αναλύονται υπό το πρίσμα των επικρατέστερων θεωριών, των συγκλίσεων και των αποκλίσεων τους καθώς και του βαθμού εμπειρικής τους υποστήριξης. Συζητείται επίσης ο διακριτός ρόλος που διαδραματίζουν τα διάφορα πλαίσια μέσα στα οποία συντελείται η κατά πεδίο εξελικτική διαδρομή με βάση την οικοσυστημική προσέγγιση του Bronfenbrenner, ώστε οι φοιτητές να αντιληφθούν τις προεκτάσεις των ευρημάτων και των ερμηνειών στην καθημερινότητα, στην εκπαιδευτική διαδικασία,  και κυρίως στην κοινότητα.

ΕΨΚ 511

Θεμέλια Ορθόδοξης Θεολογίας (Υ)

Το μάθημα παρουσιάζει στους φοιτητές σε ένα ενιαίο σύστημα  τα θεμέλια της Ορθόδοξης Θεολογίας και τις αρχές που διέπουν την Ορθόδοξη Παράδοση, αναδεικνύει  τη σημασία της Οικονομίας του Θεού για την πορεία του κόσμου και προβάλλει την Ορθόδοξη ανθρωπολογία σε διάλογο με την επιστήμη της ψυχολογίας. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη χρήση της Αγίας Γραφής και των Πατερικών κειμένων αναδεικνύοντας δυνατότητες ερμηνείας του χριστιανικού λόγου μέσα από την αξιοποίηση της επιστήμης της ψυχολογίας και συνδέονται με τον σύνθετο χαρακτήρα της χριστιανικής διακονίας, η οποία αναφέρεται στις ανάγκες των ανθρώπων στον κόσμο αυτό, αλλά και στην πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού.

ΕΨΚ 512

Δεοντολογία και Μεθοδολογία Έρευνας (Υ)

Οι φοιτητές γνωρίζουν τη σημασία της τήρησης κανόνων και διαδικασιών κατά τη διεξαγωγή της έρευνας για την προαγωγή της ίδιας της έρευνας, αλλά και την ατομική και κοινωνική ευημερία. Κατανοούν τις αξίες και την ακεραιότητα που θα πρέπει να διακρίνουν τον ερευνητή από τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της έρευνας μέχρι τη συγγραφή άρθρων και τη δημοσίευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τον σχεδιασμό έρευνας, τη δειγματοληψία, τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων και εξοικειώνονται γενικότερα με την επιστημονική μέθοδο και την εκμαίευση ασφαλών συμπερασμάτων με βάση δεδομένα.

ΕΨΚ 513

Ανάπτυξη Συμβουλευτικής Ικανότητας (Υ)

Οι  φοιτητές γνωρίζουν τις θεωρίες και τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής όπως αποτυπώνονται στις σύγχρονες εξελίξεις των Ανθρωπιστικών Επιστημών. Μέσα από τη διαδικασία της Συνεργατικής Μάθησης, χρησιμοποιούν τη διαλογική συνομιλία και τη γλώσσα της αλλαγής, εφαρμόζουν βασικές συμβουλευτικές δεξιότητες, όπως είναι η ενεργητική και η «διπλή» ακρόαση, η αποδόμηση της προβληματικής ιστορίας, η αξιοποίηση δυνάμεων και ικανοτήτων, η προώθηση επιθυμητών αλλαγών κλπ. Επίσης, εξετάζουν τη σημασία και τους τρόπους προώθησης της αυτονομίας και των ικανοτήτων για επιλογές στα πλαίσια της ισότιμης συμβουλευτικής συνομιλίας με τον συμβουλευόμενο, και επιδεικνύουν πολιτισμική ευαισθησία και ευαισθησία στις διαφορές φύλου, εξουσίας κ.ά.

ΕΨΚ 514

Συμβουλευτική για Παιδιά και Εφήβους (Υ)

Με προαπαιτούμενο το ΕΨΚ 513, οι φοιτητές γνωρίζουν τις τρέχουσες και τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών και των εφήβων και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ευημερία τους και  αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες με παιδιά/εφήβους. Οι φοιτητές συνειδητοποιούν δεοντολογικά θεμάτα που αφορούν τα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά και εφήβους, καθώς και να μάθουν και να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες πρακτικές/τεχνικές που βασίζονται σε σχετικές θεωρίες και έρευνες.

ΕΨΚ 515

Εφαρμοσμένη Ποιμαντική και Κοινωνική Διακονία (Ε*)

Με προαπαιτούμενο το ΕΨΚ 511, γίνεται εισαγωγή στη σημασία και αναγκαιότητα του ποιμαντικού και κοινωνικού έργου της Εκκλησίας, στις θεολογικές προϋποθέσεις της ποιμαντικής και κοινωνικής διακονίας της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο. Οι φοιτητές εμπλέκονται στο πολύπλευρο Ποιμαντικό και Κοινωνικό Ενοριακό έργο της Εκκλησίας. Γνωρίζουν την οργάνωση και δομή της Εκκλησίας της Κύπρου και σχεδιάζουν το κατάλληλο ποιμαντικό και κοινωνικό έργο για τις ανάγκες της τοπικής Εκκλησίας και εκτιμούν το πολύπλευρο έργο της Ποιμαντικής και Κοινωνικής διακονίας της Εκκλησίας (κατήχηση και επικοινωνία, φιλανθρωπία, κοινωνικό έργο).

ΕΨΚ 516

Μεταπτυχιακή Έρευνα (Ε*)

Δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να εμπλακούν σε ερευνητικές και παρεμβατικές δραστηριότητες του ακαδημαϊκού προσωπικού και να αναπτύξουν δεξιότητες έρευνας, χρήσιμες τόσον για το σχολικό πλαίσιο, όσο και για περαιτέρω εμπλοκή σε έρευνα.

ΕΨΚ 517

Διοίκηση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (Ε)

Οι  φοιτητές  μυούνται  στα διάφορα στάδια διοίκησης (προγραμματισμός και συντονισμός, οργάνωση, ηγεσία, έλεγχος και εποπτεία, αξιολόγηση, εξεύρεση και διαχείριση πόρων, σχεδιασμοί μάρκετινγκ) και είναι σε θέση να κρίνουν  την καταλληλόλητα  των  επιλογών  ανάλογα  με  τις  περιστάσεις, τους σκοπούς και το όραμα του οργανισμού. Το μάθημα καλύπτει τις γενικές αρχές της διοίκησης οργανισμών με έμφαση στον μη-κερδοσκοπικό και δημόσιο τομέα.

ΕΨΚ 518

Στατιστική (Ε)

Με προαπαιτούμενο το ΕΨΚ 512, οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις κυριότερες τεχνικές της Στατιστικής, περιγραφικής και συμπερασματικής, που χρησιμοποιούνται σε έρευνες της Ψυχολογίας. Αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τη στατιστική ανάλυση δεδομένων (περιγραφική στατιστική ανάλυση, συσχετιστική ανάλυση, χρήση παραμετρικών και μη παραμετρικών κριτηρίων, σύγκριση ομάδων, γραμμική παλινδρόμηση, κ.ά).  Κωδικοποιούν και χειρίζονται δεδομένα για την εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων και εφαρμόζουν αυτές τις στατιστικές στο SPSS, σε δεδομένα που έχουν συλλέξει οι ίδιοι ή τα οποία τους έχουν δοθεί για ανάλυση. Διαβάζουν και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα στατιστικών αναλύσεων, αναφέρουν τα αποτελέσματα των βασικότερων στατιστικών αναλύσεων με τον κατάλληλο τρόπο για μια επιστημονική παρουσίαση και προσεγγίζουν κριτικά τα συμπεράσματα και τις ερμηνείες που δίνονται με βάση κάποια στατιστική ανάλυση.

ΕΨΚ 520

Πρακτική Άσκηση (Υ)

Συναπαιτούμενα ΕΨΚ 515 και ΕΨΚ 517.

Η Πρακτική Άσκηση αποσκοπεί στο να μεταφέρει τους φοιτητές από τη θεωρία στην πράξη του πολύπλευρου έργου της Κοινωνικής Διακονίας της Εκκλησίας, των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (μέσω του Επιτρόπου Εθελοντισμού) που ασχολούνται με ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (π.χ., παραβατών, κρατουμένων,  χρηστών, φιλανθρωπικών οργανισμών, καρκινοπαθών και άλλων ομάδων με επάρατες ή χρόνιες νόσους, στέγες ευγηρίας, κέντρα συμβουλευτικής, κ.ά.) και με εκπαιδευτικά προληπτικά, παρεμβατικά προγράμματα για μείωση του εκφοβισμού, της παραβατικότητας, της επανένταξης κρατουμένων, κ.ά.)

ΕΨΚ 616

Εφηβική Παραβατικότητα (Υ)

Οι φοιτητές αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια στην αναγνώριση της φύσης, των διαστάσεων, της μέτρησης και της έκτασης της εφηβικής παραβατικότητας στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο. Αναλύουν τις αιτίες της εφηβικής παραβατικότητας (βιολογικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες), εξηγούν τον ρόλο των γονέων, του σχολείου, των ομηλίκων, των ΜΜΕ και της κοινωνίας, καθώς και τη σχέση της με το φύλο, τη φυλή, την κοινωνική τάξη και την κατάχρηση ουσιών, όπως αυτά πηγάζουν από έρευνες.  Εμπλέκονται σε διερεύνηση προγραμμάτων ελέγχου, πρόληψης και παρέμβασης για μείωση της παραβατικότητας και αναγνωρίζουν και αναλύουν παραβατικές συμπεριφορές. Εφαρμόζουν πρακτικές για τη μείωση της παραβατικότητας στο σχολείο και στην κοινότητά τους.

ΕΨΚ 614

Συμβουλευτική Οικογένειας και Τρίτης ηλικίας (Ε**)

Με προαπαιτούμενο το ΕΨΚ 513,  οι  φοιτητές   εμβαθύνουν σε ειδικά ζητήματα  που επηρεάζουν την υγιή λειτουργικότητα της οικογένειας και εντοπίζουν και αναλύουν προβλήματα στο οικογενειακό σύστημα. Εμβαθύνουν επίσης σε θέμτατα που αφορούν την τρίτη ηλικία (ασθένεια, θάνατος αγαπημένων προσώπων, απολογισμός ζωής). Γνωρίζουν τις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν τα στάδια, τη διαδικασία, τις τεχνικές επίλυσης προβλημάτων. Αναγνωρίζουν τις πηγές των δυσκολιών: είδη έλλειψης αντικειμενικότητας, αντίσταση. Αναλύουν θέματα διαμόρφωσης σχέσεων εμπιστευτικότητας, καθορίζουν στόχους, αναγνωρίζουν πολιτισμικές διαφορές.

ΕΨΚ 610

Ατομικές Διαφορές και Αποκλίσεις (Υ)

Με προαπαιτούμενο το ΕΨΚ 510, οι φοιτητές  εξοικειώνονται με τους κύριους τρόπους που οι άνθρωποι διαφέρουν, σε όλες τις ηλικίες, τόσο στο πλαίσιο του φυσιολογικού όσο και πέραν αυτού. Κατανοούν τα κύρια μοντέλα ταξινόμησης, πρόληψης και αντιμετώπισης διαταραχών της παιδικής, εφηβικής και ενήλικης ζωής. Αναγνωρίζουν τις ποικίλες διαφορές και αποκλίσεις σε αναπτυσσόμενα άτομα και σε μέλη της κοινότητας. Διαχειρίζονται τα θέματα της διαφορετικότητας με αποτελεσματικό τρόπο και μπορούν να παραπέμπουν τα ενδιαφερόμενα άτομα σε ειδικές υπηρεσίες.

ΕΨΚ 617

Σεμινάρια: Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση (Ε**)

Τα σεμινάρια δίνουν την ευκαιρία στους φοιτητές να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα θέματα εφαρμοσμένης Ψυχολογίας για χρήση στο Σχολικό πλαίσιο, τα οποία κατά βάση είναι εργαστηριακά προσφέροντας μια εις βάθος κατανόηση των σημερινών ευρημάτων της έρευνας σε διάφορα θέματα. Αποκτούνται  γνώσεις και δεξιότητες μέσα από τη βιωματική εμπειρία.

ΕΨΚ 618

Σεμινάρια: Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στην Κοινότητα (Υ)

Οι φοιτητές έχουν  την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα θέματα εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στην Κοινότητα, τα οποία είναι εργαστηριακά προσφέροντας μια εις βάθος κατανόηση των σημερινών ευρημάτων της έρευνας σε διάφορα θέματα. Καθίστανται ικανοί να κατανοούν εις βάθος και να αναφέρουν ευρήματα ερευνών σε εξειδικευμένα θέματα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στην Κοινότητα και αποκτούν δεξιότητες επικοινωνίας με άτομα ή ομάδες τα οποία βρίσκονται σε συγκεκριμένη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση.

ΕΨΚ 620 & ΕΨΚ 621

Διπλωματική Εργασία (Υ)

Προαπαιτούμενα μαθήματα ΕΨΚ 512, ΕΨΚ 517, ΕΨΚ 518, ΕΨΚ 520.

Στόχος της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας είναι ο μεταπτυχιακός φοιτητής να αποδείξει τις ικανότητές του να καθορίζει και να διερευνά ένα πρωτότυπο επιστημονικό θέμα, ακολουθώντας επιστημονική μεθοδολογία και να παράγει μια ολοκληρωμένη επιστημονική μονογραφία. Η Διπλωματική Εργασία είναι επιστημονική μονογραφία η οποία οφείλει να εμπεριέχει στοιχεία πρωτοτυπίας σε γνωστικά πεδία σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα και μπορεί να είναι είτε εμπειρική έρευνα, είτε βιβλιογραφική ανασκόπηση θέματος, είτε  εφαρμοσμένη ερευνητική εργασία.