Ήθος της Σχολής

Η «Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου» προβάλλει την ενσυνείδητη αυτοπειθαρχία και τη θετική συμπεριφορά ως βασικούς και μακροπρόθεσμους στόχους της λειτουργίας της και τις εντάσσει μέσα στα πλαίσια ανάπτυξης του ιδιαίτερου ήθους της Σχολής, όπου η αυτοπειθαρχία και η θετική συμπεριφορά καθιερώνονται ως τρόπος ζωής. Το θέμα της αυτοπειθαρχίας, όπως και της θετικής συμπεριφοράς, θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα θεμέλια για την απρόσκοπτη λειτουργία και για το ήθος της Σχολής γενικότερα και συνδέεται άμεσα με τον επιδιωκόμενο χαρακτήρα της Σχολής. Το ήθος της Σχολής, στον τομέα αυτό, βασίζεται πάνω στην ενίσχυση της θετικής συμπεριφοράς, που εδράζεται στη διδασκαλία της Χριστιανικής πίστης και στην εμπειρία της Εκκλησίας. Όπως αναφέρεται και στις «Παροιμίες» (στην Παλαιά Διαθήκη, 9,9-10):

«Σοφό να ελέγχεις και θα σε αγαπήσει.
Στο σοφό δώσε αφορμή και πιότερο σοφός θα γίνει.
Τον δίκαιο δίδαξε και πιότερα θα μάθει.
Η βάση της σοφίας είναι ο σεβασμός στον Κύριο,
βάση της νόησης είν’ η γνώση του Άγιου Θεού.»

«Ἔλεγχε σοφόν, καὶ ἀγαπήσει σε.
δίδου σοφῷ ἀφορμήν, καὶ σοφώτερος ἔσται·
γνώριζε δικαίῳ, καὶ προσθήσει τοῦ δέχεσθαι.
ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου, καὶ βουλὴ ἁγίων σύνεσις,
τὸ δὲ γνῶναι νόμον διανοίας ἐστὶν ἀγαθῆς·»

Ο Κανονισμός της Σχολής καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών αναφορικά με το θέμα της πειθαρχίας. Διασαφηνίζεται, ωστόσο, ότι ένα μοντέλο ελέγχου της αρνητικής συμπεριφοράς, που καταγράφει τα πειθαρχικά παραπτώματα και τις συνέπειές τους δεν θα προβάλλεται από τη Σχολή ως τρόπος διατήρησης της πειθαρχίας. Όπως σημειώνεται πάλι στις «Παροιμίες» (στην Παλαιά Διαθήκη, 9,7-9, πριν από το πιο πάνω απόσπασμα):

«Όποιος διορθώνει χλευαστή, τις προσβολές του θα δεχτεί
κι όποιος ελέγχει ασεβή δέχεται κατηγορίες.
Μην τον διορθώνεις το χλευαστή, γιατί θα σε μισήσει.»

«Ὁ παιδεύων κακοὺς λήψεται ἑαυτῷ ἀτιμίαν·
ἐλέγχων δὲ τὸν ἀσεβῆ μωμήσεται ἑαυτόν.
μὴ ἔλεγχε κακούς, ἵνα μὴ μισήσωσί σε·»

Ο «Χρυσός Κανόνας» της συμπεριφοράς, όπως παραδόθηκε από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό, είναι απλός και θετικός (στην Καινή Διαθήκη, Ματθ. 7,12):

«Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, αυτά να τους τα κάνετε κι εσείς.»
«Πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς·»

Ο «Χρυσός Κανόνας» υιοθετείται στον Κανονισμό της Σχολής ως δικλίδα ασφαλείας για την ανάπτυξη του ιδιαίτερου ήθους της Σχολής. Η ίδια η Σχολή, ως εκπαιδευτικό ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υιοθετεί στη λειτουργία της όλες εκείνες τις δομές και τα χαρακτηριστικά ενός φιλανθρωπικού οργανισμού που τίθεται στην υπηρεσία της κοινωνίας και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία της Σχολής – φοιτητές, διδάσκοντες και διοικητικό προσωπικό – να υιοθετήσουν, με τη σειρά τους, τις ίδιες αξίες, στην καθημερινή τους σχέση με τη Σχολή και μεταξύ τους.

Η Σχολή, για να ενισχύει τη θετική προσέγγιση προς το θέμα της αυτοπειθαρχίας, υιοθετεί ένα σχήμα παροχής επιβραβεύσεων των φοιτητών με πέντε (5) κατηγορίες υποτροφιών που αφορούν τόσο την ακαδημαϊκή επίδοση, όσο και ειδικές επιδόσεις των φοιτητών και τη συμπεριφορά. Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις υποτροφίες αυτές κατέχουν οι «Υποτροφίες Ήθους και Κοινωνικής Προσφοράς» που σκοπό έχουν από τη μια να επιβεβαιώνουν την προσήλωση της Σχολής στο ιδιαίτερο ήθος που θα την χαρακτηρίζει και από την άλλη να εμπεδώνουν το ήθος αυτό ανάμεσα στους φοιτητές που καλούνται να γίνουν φορείς και πολλαπλασιαστές του.

Η αυτοπειθαρχία, λοιπόν, μπορεί να αποτελεί στόχο του φοιτητή, του ακαδημαϊκού δασκάλου, του ανθρώπου εν γένει και να καταξιώνει τις πράξεις του. Στη «Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου» καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι να αγωνίζονται τον αγώνα τον καλό προσφέροντας ανιδιοτελώς όλο τον καλό εαυτό τους.

Πειθαρχία, δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών

Οι τρόποι διατήρησης της πειθαρχίας στη Σχολή

Σεβασμός στην κείμενη Νομοθεσία

Κάθε φοιτητής αναμένεται να σέβεται και να εφαρμόζει τη σχετική με τη Σχολή Νομοθεσία και κατ΄ επέκταση τους Κανονισμούς και τις οποιεσδήποτε αποφάσεις και γραπτές ή προφορικές οδηγίες που απορρέουν από αυτή. Αναμένεται επίσης να ενεργεί υπεύθυνα, με τιμιότητα και να σέβεται τις ηθικές αξίες και την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Ο φοιτητής που θα παραβεί τη Νομοθεσία και τους Κανονισμούς της Σχολής και θα παραπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα, υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από Πειθαρχική Επιτροπή.

Είδη παραπτωμάτων

Απρεπής ή/και ανάρμοστη συμπεριφορά η οποία εκθέτει και υποβιβάζει τη φήμη του ιδρύματος, όπως:
1. η ανάρμοστη συμπεριφορά προς οποιοδήποτε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας ή μέλος συλλογικού οργάνου της Σχολής ή συμφοιτητή του.
2. η λογοκλοπή, πλαστοπροσωπία, αντιγραφή ή διευκόλυνση για αντιγραφή σε γραπτές εξετάσεις, παραβίαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαπάτηση, κλοπή,
3. η αδικαιολόγητη πράξη ή παράλειψη που οδηγεί σε απώλεια, πρόκληση ζημιάς ή καταστροφή περιουσιακών στοιχείων της Σχολής,
4. η απειλή χρήσης βίας,
5. η χρήση βίας,
6. η καταδίκη από δικαστήριο για διάπραξη ποινικού αδικήματος
7. η παρεμπόδιση των δραστηριοτήτων κι γενικά της ομαλής λειτουργίας της Σχολής, όπως είναι η παρεμπόδιση διδακτικού ή ερευνητικού έργου, διατάραξη τάξης και άλλες παρόμοιες ενέργειες,
8. η παρεμπόδιση ή αντίσταση προς τις αρχές ή τα όργανα της Σχολής στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
9. η πλαστογράφηση η παραποίηση τίτλων σπουδών, εγγράφων ή αρχείων, ή η συνεργία στη διάπραξη των παραπτωμάτων αυτών,
10. η παράβαση της νομοθεσίας και των Κανονισμών καθώς και των σχετικών αποφάσεων ή και οδηγιών των συλλογικών οργάνων της Σχολής.

Εκδίκαση παραπτωμάτων

Για την εκδίκαση των υποθέσεων των φοιτητών που έχουν περιπέσει σε κάποιο παράπτωμα, συγκροτείται Πειθαρχική Επιτροπή σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και τον Κανονισμό της Σχολής.

Για την έναρξη της διαδικασίας πειθαρχικού ελέγχου από την Πειθαρχική Επιτροπή, απαιτείται η υποβολή γραπτής καταγγελίας στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος καλεί την Πειθαρχική Επιτροπή σε συνεδρία για να συζητήσει τη γραπτή καταγγελία, να διατυπώσει την κατηγορία και να ενημερώσει τον καταγγελλόμενο και τον καλεί σε ακρόαση σε ορισμένη ημερομηνία. Αν χωρίς εύλογη αιτία, ο καταγγελλόμενος δεν εμφανιστεί την ημέρα και ώρα που έχει καθοριστεί για εξέταση της καταγγελίας, η ακρόαση συνεχίζεται.

 • Νοείται ότι η Πειθαρχική Επιτροπή δικαιούται να καλέσει μάρτυρες ή να αποδεχτεί έγγραφη μαρτυρία.
 • Νοείται επίσης ότι ο κατηγορούμενος δικαιούται να καλέσει μάρτυρες, αφού προηγουμένως δώσει τα ονόματα αυτών που θα κληθούν πριν από την έναρξη της ακρόασης.

Στην ακρόαση ο καταγγελλόμενος δικαιούται να συνοδεύεται από τον ακαδημαϊκό του σύμβουλο.

Επιβαλλόμενες ποινές

Μετά το τέλος της ακρόασης η Επιτροπή αποφασίζει για την ενοχή ή μη του κατηγορούμενου. Σε περίπτωση που θα τον βρει ένοχο, μπορεί να του επιβάλει τις πιο κάτω ποινές ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα του αδικήματος:

 1. προφορική επίπληξη
 2. γραπτή επίπληξη,
 3. χρηματική αποζημίωση για αποκατάσταση ζημιών ή απώλειας περιουσιακών στοιχείων,
 4. προσφορά εργασίας χωρίς αμοιβή στους χώρους της Σχολής (Κοινωνική Εργασία)
 5. αναστολή δικαιωμάτων ή και προνομίων (ακύρωση υποτροφίας κτλ.),
 6. επανάληψη του μαθήματος,
 7. αποβολή για περίοδο ως ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο,
 8. αποβολή με αναστολή μέχρι ένα χρόνο,
 9. διαγραφή από τη Σχολή.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης και της συζήτησής της, καθώς και για τη λήψη της απόφασης, η οποία πρέπει να αιτιολογηθεί, τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής. Η απόφαση κοινοποιείται στον κατηγορούμενο μέσω του Υπευθύνου του Κλάδου Σπουδών του φοιτητή.
Οποιαδήποτε καταδίκη καταγράφεται στον φάκελο του φοιτητή

Υποβολή ένστασης

Ο φοιτητής που καταδικάστηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή δικαιούται να υποβάλει γραπτή ένσταση στο Διευθυντή της Σχολής σε διάστημα επτά ημερών από την ημέρα που λαμβάνει γνώση της σχετικής απόφασης.

Ο Διευθυντής της Σχολής παραπέμπει την ένσταση στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή, η οποία ενεργεί και ως δευτεροβάθμιο δικαστικό σώμα για πειθαρχικά αδικήματα των φοιτητών.

Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή καλεί σε ακρόαση το φοιτητή που καταδικάστηκε και του κοινοποιεί τα πρακτικά της Πειθαρχικής Επιτροπής, καθώς και τυχόν επιπρόσθετα στοιχεία. Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή συζητά το όλο θέμα και δικαιούται να επικυρώσει ή να τροποποιήσει ή να ακυρώσει την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φοιτητών της Σχολής

Δικαιώματα

Ο φοιτητής πρέπει να τυγχάνει πλήρους πληροφόρησης σε ότι αφορά τη λειτουργία, τη δομή και τις επιδιώξεις της Σχολής. Όλες οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται στον έντυπο «Οδηγό» της Σχολής. Ο φοιτητής μέσω της Φοιτητικής Ένωσης, της οποίας είναι μέλος, συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές της Σχολής, στις οποίες συζητούνται θέματα που αφορούν τη Σχολή και συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων. Ο φοιτητής μέσω της Φοιτητικής Ένωσης και των Ομίλων μπορεί να αναπτύξει κοινωνικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές δραστηριότητες και να λαμβάνει μέρος σε ευρύτερες κοινωνικές και άλλες εκδηλώσεις. Με την απόκτηση από την Σχολή του Erasmus + Charter, ο φοιτητής θα δικαιούται να αιτηθεί κινητικότητα σε άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Τηρουμένων σχετικών προϋποθέσεων ο φοιτητής δικαιούται πλήρους ή μερικής υποτροφίας ή οικονομικής βοήθειας (Αιτήσεις για υποτροφίες υποβάλλονται στον Λειτουργό Εισδοχής φοιτητών).

Υποτροφίες για Προπτυχιακούς Φοιτητές

(α) Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Επίδοσης σε νεοεισερχόμενους φοιτητές
(β) Υποτροφίες για Διακρίσεις σε νεοεισερχόμενους φοιτητές
(γ) Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Επίδοσης σε υφιστάμενους φοιτητές
(δ) Υποτροφίες Ήθους και Κοινωνικής Προσφοράς
(ε) Υποτροφίες Βυζαντινής Μουσικής

Οικονομική βοήθεια για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές νοουμένου ότι δεν έχουν τύχει οιασδήποτε υποτροφίας.

(α) Φοιτητές μέλη πολυτέκνων οικογενειών που φοιτούν στη «Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου» γίνεται έκπτωση στα δίδακτρα 10%.
(β) Σε δυο αδέρφια που φοιτούν ταυτόχρονα στη «Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου» γίνεται έκπτωση στα δίδακτρα 10% στο καθένα.
(γ) Σε τρία αδέλφια που φοιτούν ταυτόχρονα στη «Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου» γίνεται έκπτωση στα δίδακτρα 20% στο καθένα.

Οικονομική ενίσχυση σε φοιτητές με σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Η «Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου» προσφέρει μερική απαλλαγή διδάκτρων σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ανεξάρτητα από την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης δύναται να καθορίζει η Επιτροπή Υποτροφιών.
Οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα συμπληρώνουν το έντυπο «Αίτηση για Οικονομική Ενίσχυση» και το υποβάλλουν στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας. Το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται και από τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας.

Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις φοιτητών που λαμβάνουν υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση

Φοιτητές οι οποίοι λαμβάνουν υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση έχουν ως ελάχιστη υποχρέωση να εκπροσωπούν την Σχολή σε επισήμους εορτασμούς, εκκλησιασμούς, παρελάσεις κτλ. όταν τους ζητηθεί.

Υποχρεώσεις φοιτητή

Ο φοιτητής πρέπει να πειθαρχεί στους κανονισμούς της Σχολής και να ενεργεί με βάση τον κώδικα συμπεριφοράς όπως διαμορφώνεται στη Σχολή. Πρέπει να σέβεται τους θεσμούς και την ατομική ελευθερία του άλλου. Αναλυτικότερα:

 1. Ο φοιτητής πρέπει να επιδεικνύει ακαδημαϊκή ακεραιότητα και να αποφεύγει συμπεριφορά όπως η δολίευση, υπό οποιαδήποτε μορφή, των επιτευγμάτων του (αντιγραφή, λογοκλοπία, πλαστογράφηση, συνεργασία για παραποίηση κτλ).
 2. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Ο φοιτητής μπορεί να ζητήσει να δικαιολογηθεί απουσία του από την τάξη για χρονικό διάστημα εφόσον υπάρχει λόγος (ασθένεια, άλλος λόγος) η οποία να πιστοποιηθεί δεόντως.
 3. Απουσία από την τάξη, δικαιολογημένη ή μη, δεν απαλλάσσει το φοιτητή από τις ακαδημαϊκές ή άλλες του υποχρεώσεις.
 4. Φοιτητές που απουσιάζουν για μακρό χρονικό διάστημα χωρίς λόγο, αναφέρονται στον υπεύθυνο του κλάδου σπουδών ο οποίος λαμβάνει τα δέοντα μέτρα (παραπομπή σε ειδική επιτροπή του Κλάδου κτλ).
 5. Φοιτητής που απουσιάζει, λόγω ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου, από τελική εξέταση που έχει προκαθοριστεί, πρέπει να δικαιολογήσει την απουσία του έγκαιρα στη Γραμματεία της Σχολής και στον Ακαδημαϊκό του Σύμβουλο συμπληρώνοντας ειδικό έντυπο συνοδευόμενο με πιστοποιητικό ιατρού ή με άλλο αποδεικτικό έγγραφο. Σε περίπτωση που η απουσία είναι δικαιολογημένη, ο φοιτητής μπορεί να παρακαθίσει σε δεύτερη εξεταστική. Σε περίπτωση που η απουσία από τις εξετάσεις δεν δικαιολογηθεί, θα επιτρέπεται στο φοιτητή να παρακαθίσει στη δεύτερη εξεταστική, αλλά θα βαθμολογηθεί μέχρι με 50, αν το αποτέλεσμα του γραπτού του είναι μεγαλύτερο από 50%.
 6. Ο φοιτητής πρέπει να σέβεται και να πειθαρχεί στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Σχολή καταγγέλλει περιπτώσεις παράβασης των νόμων στην αρμόδια αρχή.
 7. Συνεχείς απουσίες αλλοδαπών φοιτητών καταγγέλλονται στο Τμήμα Μετανάστευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 8. Ο φοιτητής πρέπει να σέβεται την περιουσία της Σχολής

Επιστροφή διδάκτρων και άλλων τελών στους φοιτητές που αποσύρονται από τη Σχολή

 1. Στις περιπτώσεις που ο φοιτητής αποσύρεται από τον κλάδο σπουδών τα τέλη εγγραφής (50.00€) και η προκαταβολή (500.00€) δεν επιστρέφονται. Κατακρατούνται, επίσης, τα δίδακτρα που αντιστοιχούν στο ποσοστό φοίτησης, αν αυτά ξεπερνούν το ποσοστό της προκαταβολής.
 2. Ο φοιτητής που αποσύρεται είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει ειδικό έντυπο, υπογραμμένο από τον ίδιο και τον Ακαδημαϊκό του Σύμβουλο και να το υποβάλει στη Γραμματεία του Κλάδου.