Δωρητές και Ευεργέτες

Οικονομική έκθεση της Σχολής για την πρώτη διετία, από τις αρχές του 2015 μέχρι το τέλος Ιουνίου 2017

Η Σχολή στηρίχθηκε οικονομικά από μια πλειάδα χορηγών που εκτίμησαν το όραμα της ίδρυσής της. Ανάμεσα στους χορηγούς ξεχωρίζει η συνεισφορά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ). Σε αναγνώριση της διαχρονικής στήριξης της Εκκλησίας στην παιδεία του τόπου το ΥΠΠ παρέχει προς της Θ.Σ.Ε.Κ. τις πλήρεις υπηρεσίες δύο εκπαιδευτικών.

Ο οικονομικός σχεδιασμός της Θ.Σ.Ε.Κ. προνοούσε για μηδενική χρήση εσόδων από δίδακτρα για τις λειτουργικές ανάγκες της Σχολής. Σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής που διασφαλίζει τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της Σχολής:

«Τα δίδακτρα που καταβάλλονται από τους φοιτητές για τον Κλάδο Θεολογίας (προπτυχιακό επίπεδο) κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό της Φοιτητικής Μέριμνας και αξιοποιούνται για την παροχή υποτροφιών και οικονομικής βοήθειας για τους φοιτητές. Πέραν της οικονομικής βοήθειας που καθορίζεται στον παρόντα Κανονισμό η Σχολή μπορεί να αξιοποιεί το Ταμείο Φοιτητικής Μέριμνας για να ενισχύει τους φοιτητές στην αγορά προσωπικού Η/Υ, βιβλίων καθώς και στο θέμα της παροχής σίτισης και στέγασης, ή φιλοξενίας/ διοργάνωσης δραστηριοτήτων.»

Συνεπώς, η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και των κεφαλαιουχικών δαπανών μπορούσε να γίνει μόνο με εξωτερική χρηματοδότηση. Την ανάγκη αυτή κάλυψαν οι δωρητές της Σχολής όπως εκτίθεται πιο κάτω.

Μέχρι την ίδρυση της Θ.Σ.Ε.Κ. και τη δημιουργία ξεχωριστής νομικής οντότητας η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου ανέλαβε προσωρινά τη διατήρηση ξεχωριστού λογιστικού αρχείου το οποίο αμέσως μετά την εξασφάλιση του Πιστοποιητικού Εγγραφής της Σχολής ως Μη Κερδοσκοπικού Φιλανθρωπικού Εκπαιδευτικού Οργανισμού μεταφέρθηκε στα λογιστικά βιβλία της Σχολής.

Εισφορές Εισπρακτέες για την περίοδο 2015/2016

Πέραν των Εισοδημάτων από τα δίδακτρα των φοιτητών καθώς και της οικονομικής στήριξης της Θεολογικής Σχολής από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, εισπράχθηκαν διάφορες εισφορές είτε απ’ ευθείας από τη Σχολή είτε μέσω της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Συγκεκριμένα κατά την πιο πάνω περίοδο η οποία ξεκίνησε από την ίδρυση της Σχολής στις 19 Ιουνίου 2015 και έληξε στις 30 Ιουνίου 2016, εισπράχθηκαν από τους πιο κάτω οργανισμούς, και ιδιώτες, για τις ανάγκες στήριξης της Θ.Σ.Ε.Κ., εισφορές, συνολικού ύψους €818,129.

Σημειώνεται ότι στο πιο πάνω ποσό περιλαμβάνονται ειδικές εισφορές οι οποίες εισπράχθηκαν από τέσσερις Ιερούς Ναούς της Αρχιεπισκοπικής περιφέρειας, οι οποίοι ανέλαβαν ευγενώς τη στήριξη της Σχολής, συνολικού, ύψους €90,000. Οι Εισφορές Εισπρακτέες αποσκοπούσαν στην κάλυψη των εξόδων για Διδασκαλία και Προγραμματισμό των εκπαιδευτικών αναγκών.

Ονόματα δωρητών 2015/2016

DAMARION HOLDINGS LTD €300,000

SATINWOOD LTD €200,000 ΚΕΟ

PLC €140,000

LASCARIS FOUNDATION €50,000

Ιερός Ναός Παναγίας Ευαγγελίστριας Παλλουριώτισσας €35,000

Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας €25,000

Ιερός Ναός Παναγίας Τράχωνα €15,000

Ιερός Ναός Παναγίας Χρυσελεούσας Στροβόλου €15,000

CHAR. PILAKOUTAS LTD €10,000

LOUIS HOTELS €10,000

HELLENIC TZILALLIS CYPRUS LTD €10,629

EMPIRE GROUP EG LTD €5,000

Ιερ. Ν. Αγίου Γεωργίου (Άγ. Δομέτιος) €1,000

κ. Χρίστος Ρότσας €1,000

ΠΡΟΣΩΠ. ΕΜΕ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΜΙΧΑΛΗ €500

Σύνολο €818,129

Από το πιο πάνω συνολικό ποσό των €818,129 κατατέθηκαν συνολικά €524,129 στον τραπεζικό λογαριασμό της Σχολής, για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του πρώτου έτους λειτουργίας της και επίσης για τη δημιουργία ταμειακού πλεονάσματος με στόχο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έκτακτες ανάγκες.

Εκ του πιο πάνω συνολικού ποσού, των €818,129 , €294,000 αξιοποιήθηκαν από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου για την κάλυψη μέρους των εξόδων του αρχικού προγραμματισμού και της διαδικασίας εγγραφής της Σχολής, των κεφαλαιουχικών εξόδων ανάπλασης/ ανακαίνισης/ επέκτασης των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, καθώς και για την αγορά του κινητού εξοπλισμού της Θεολογικής Σχολής.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι τα συνολικά έξοδα για την υπό αναφορά περίοδο ανήλθαν στο ποσό των €603.051

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων της Σχολής ανατέθηκε, με ειδική συμφωνία παροχής υπηρεσιών, στην «Price Water House Coopers»

Εισφορές Εισπρακτέες για την περίοδο 2016/2017

Όπως καταγράφηκε και κατά την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας της Σχολής, πέραν των Εισοδημάτων από τα δίδακτρα των φοιτητών (τα οποία κατατίθενται σε ειδικό ταμείο της Φοιτητικής Μέριμνας), κατά την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2016 μέχρι 30ής Ιουνίου 2017, εισπράχθηκαν και διάφορες εισφορές, είτε απ’ ευθείας από τη Σχολή, είτε μέσω της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Αναλυτικότερα εισπράχθηκαν από τους πιο κάτω οργανισμούς, ιδιώτες, ταμεία και Ιερούς Ναούς, εισφορές, ύψους €326,128. Σημειώνεται ότι στο πιο πάνω ποσό περιλαμβάνονται ειδικές εισφορές οι οποίες εισπράχθηκαν από τέσσερις Ιερούς Ναούς της Αρχιεπισκοπικής περιφέρειας συνολικού ύψους €282,500. Οι Εισφορές Εισπρακτέες ενίσχυσαν, όπως και την προηγούμενη χρονιά, την ταμειακή θέση της Θεολογικής Σχολής με στόχο την κάλυψη των εξόδων για Διδασκαλία και Προγραμματισμό των εκπαιδευτικών αναγκών.

Ονόματα δωρητών 2016/2017

Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας €65,000

Ιερός Ναός Παναγίας Χρυσελεούσας Στροβόλου €62,500

Ιερός Ναός Παναγίας Ευαγγελίστριας Παλλουριώτισσας €55,000

Ιερός Ναός Παναγίας Τράχωνα €50,000

SUNHALL HOTEL LTD €50,000

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής (Archbishop Demetrios Fund – donation of $50,000.00) €43,628

Σύνολο  €326,128

Στο πιο πάνω ποσό προστέθηκε επίσης η συνεισφορά της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου ύψους €100.000.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω εισφορές υπήρξαν ιδιαίτερα ευεργετικές καθώς, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017, η Θεολογική Σχολή είχε ταμειακή άνεση και κάλυπτε από μόνη της, όχι μόνον τα λειτουργικά της έξοδα αλλά παράλληλα και μεγάλο μέρος των κεφαλαιουχικών εξόδων εξοπλισμού της. Τα λειτουργικά έξοδα του δεύτερου έτους λειτουργίας της Σχολής ανήλθαν στις €477,088.

Παράλληλα, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου προχώρησε, σύμφωνα με τον δικό της προϋπολογισμό, σε κεφαλαιουχικές δαπάνες για την κάλυψη των εξόδων ανάπλασης του κτηριακού συγκροτήματος.

Δωρεές Βιβλίων και Υπηρεσιών προς τη Σχολή για την περίοδο 2015/2017

Η Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δώρισε στη Θ.Σ.Ε.Κ. για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης Σπουδαστηρίου μια σειρά των Επετηρίδων της Σχολής. Η Θ.Σ.Ε.Κ. έγινε, επίσης, αποδέκτης μιας σημαντικής δωρεάς βιβλίων από τις Πανεπιστημιακές εκδόσεις «Διάδραση». Πρόκειται για σειρές παιδαγωγικών βιβλίων και βιβλίων συναφών γνωστικών αντικειμένων που έχουν εμπλουτίσει τη Βιβλιοθήκη Σπουδαστηρίου και υποστηρίζουν το Πρόγραμμα Σπουδών Θεολογίας. Η Βιβλιοθήκη Σπουδαστηρίου εμπλουτίστηκε, επίσης, από την ευγενή δωρεά των εκδόσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου. Τα βιβλία δώρισε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποίος είναι και μέλος του Συμβουλίου της Σχολής. Σημαντικός αριθμός συναφών βιβλίων παραχωρήθηκε στη Σχολή από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Ιδιαίτερη στήριξη στη Σχολή προσφέρει η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ που λειτουργεί ως η Κεντρική Βιβλιοθήκη και συνεισφέρει με τεχνογνωσία και καθοδήγηση στη λειτουργία της Βιβλιοθήκης Σπουδαστηρίου.

Σημαντική στήριξη στη δωρεάν προβολή και διαφήμιση της Θ.Σ.Ε.Κ. πρόσφερε το Mega Channel/ MegaOne, TVONE NEWS portal και ο ραδιοφωνικός σταθμός 101.1 Λόγος. Στην τεχνική υποστήριξη βασικοί συνεργάτες υπήρξαν οι HELLENIC TZILALLIS CYPRUS LTD και η Logosnet Services Ltd