Έρευνα-Research / Erasmus+

Γραφείο Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΕΔΣ)- Research and International Relations Office (RIRO)

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου έχει εγκαθιδρύσει από την έναρξη λειτουργίας της  το Γραφείο Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΕΔΣ).

Πρώτιστος στόχος του Γραφείου είναι η προβολή και η δικτύωση της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή Ακαδημαϊκό και Επιστημονικό χώρο.  Με τη σύναψη διμέρων συνεργασιών και την υποβολή ερευνητικών προτάσεων, με εταίρους ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης και τρίτων χωρών, επιχειρεί να καθιερώσει: τόσο την κινητικότητα και τις ανταλλαγές, όσο και την συνεισφορά της στην έρευνα και την καινοτομία.  Το Γραφείο έχει ήδη αναπτύξει ένα δίκτυο επικοινωνίας με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης, αλλά και τρίτων χωρών, για τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών και την υποβολή ερευνητικών προτάσεων.

Σημαντικό, συνεπώς, στόχο του Γραφείου αποτέλεσε η απόκτηση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (Erasmus Charter), ο οποίος χορηγήθηκε στη Θ.Σ.Ε.Κ. στις 15 Φεβρουαρίου 2017.  Ο Χάρτης Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση καθορίζει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η απόκτηση ενός Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus είναι απαραίτητη για όλα τα ΑΕΙ (τα οποία βρίσκονται σε μία από τις χώρες που προβλέπονται από τον κανονισμό (EE) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+) και τα οποία επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και να συμμετάσχουν για να εφαρμόσουν τη μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων και /ή να συνεργαστούν για την καινοτομία και τις ορθές πρακτικές στο πλαίσιο του προγράμματος. To Γραφείο (ΓΕΔΣ) έχει καταρτίσει τις δομές και τις υπηρεσίες οι οποίες προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus και περιγράφονται εδώ.

Ανάμεσα στις ευθύνες του  Γραφείου (ΓΕΔΣ) εμπίπτει και η διαχείριση της έκδοσης του Diploma Supplement (Συμπλήρωμα Διπλώματος) και η επίβλεψη της εφαρμογής του οδηγού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων – European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).